Enerji Kaynakları

İnsanoğlu enerji kaynaklarına her zaman ihtiyaç duymaktadır. İnsanoğlunun son birkaç yüzyılda bilimde ve sanayide kaydettiği başarılar insanda enerji kaynaklarına yoğunlaşma ihtiyacı doğurmuştur.Enerji ihtiyacını karşılamak için gerek doğal yollardan gerekse teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda yapacakları işlerde kendilerine enerji sağlayacak kaynaklar bulmuşlardır. Bunlar yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarıdır

ANKARA - Sincan Enerji kaynaklarının sınıflandırılması, enerjinin elde ediliş şekillerine göre birincil ve ikincil
enerji kaynakları olarak yapılmaktadır. Birincil enerji kaynakları, kömür, ham petrol, doğalgaz,
biyokütle, güneş, rüzgar, su gücü gibi doğada bulundukları şekilde, doğrudan kullanılabilen
kaynaklardır. Bu kaynaklar da yenilenemeyen (fosil enerji) ve yenilenebilir kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenemeyen ya da yeraltı enerji kaynakları olarak da adlandırılan fosil
enerji kaynaklarını kömür, petrol, doğal gaz oluştururken, yenilenebilir enerji kaynaklarını ise
güneş enerjisi, hidrolik enerji (su gücü), jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, biyokütle ve atık
enerjisi oluşturmaktadır.
Gelişen teknolojiyle fosil ve nükleer enerji kullanımındaki artış beraberinde çeşitli çevre sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bunların başında küresel ısınma, iklim değişikliği, atmosfer
kirliliği ve sera etkisi gibi değişik isimler altında hep aynı olumsuzluğu teşkil eden sorunlar yer
almaktadır. Bütün bu sorunlara karşın son yıllarda dünyada artan çevre bilincinin etkisiyle,
daha temiz, sürdürülebilir bir çevre anlayışı doğmuş ve çevresel sorunların çözümü için ülkelerin yenilenebilir enerji politikalarında önemli derecede değişmeler olmuştur. Yenilenebilir
enerjinin, diğer enerji türlerine göre, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevreyi korumaları
dışında daha birçok avantajı bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri; temiz ve zararsız enerji olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın
azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve dünya kamuoyundan güçlü destek
almalarıdır. Dolaysıyla yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir iktisadi büyüme ve gelişmeye katkı sağlamaktadır. Bu yüzden ülkeler, kademeli olarak fosil kaynakların tüketimini azaltıp
yenilenebilir enerji tüketimini arttırmayı planlamaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın
amacı, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi ile iktisadi büyüme ilişkisini araştırmaktır (Tarih: 20-02-2020)
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.