Türkler ve İslam

Türkler ve İslam

Dört Halife Dönemi’nde geniş bir coğrafyaya yayılan İslam dininin, kısa bir süre içinde sınırları Orta Asya’ya kadar ulaşır. Bu bölgede Çin ülkesi ile karşılaşan Müslüman Araplar, onları destekleyici mahiyette yanlarında Türkleri bulurlar. 751 yılında Çinlilerle Müslümanlar arasında geçen Talas Savaşı’nda Türkler, Müslümanların tarafını tutar ve savaşı Müslümanlar kazanır. İslamın fetih anlayışı ile Türklerin Alp tipi birleşince ortaya Alperen gaziler çıkar. Türkler, İslamiyet öncesi de şüphesiz dinî inanç sahibi idiler. Köktürkler Dönemi’nde (552-745) Göktanrı inancını benimseyen Türkler, Uygurlar Dönemi’nde (747-840) Budizm ve Maniheizm gibi ruhani yönü ağır basan dinleri kendilerine yakın bulmuşlardı. Talas Savaşı ile birlikte Türkler, kitleler hâlinde İslam dinine girmeye başladılar ve 920’de Karahanlıların hükümdarı Satuk Buğra Han’ın Müslümanlığı kabul etmesiyle birlikte ilk Müslüman Türk devleti de tarih sahnesindeki yerini almış olur. Böylelikle Türkler kendilerinin de bir parçası oldukları yeni ve büyük bir medeniyet dairesinin içine girmiş oldular. Hiçbir medeniyet kendiliğinden oluşmaz. İslam medeniyet dairesinin ana kaynağını Kur’an, hadis ve dinî esaslar oluşturmakla birlikte İslam şemsiyesi altında yer alan her milletin kültürel birikimi de o kaynağı besleyen ve şekillendiren öz su gibidirler. Bir başka deyişle, İslam dini etrafında oluşan medeniyeti güzel bir çiçek bahçesine benzetirsek, İslamiyeti kabul etmiş her millet o çiçek bahçesine kendi bünyesinden farklı renklerde ve güzel kokulu çiçekler getirmiştir. Türkler, Müslüman olmadan önce de yüksek bir kültür seviyesine ulaşmışlardı. İnsanlar arasındaki ilişkilerin temeli sevgi ve saygıya dayanıyor ve geleneğe bağlı olarak sürüyordu. Bu vasıfların oluşmasında, Türklerin inançlı bir millet olması ne denli etkiliyse ayrıca yüksek bir ahlak anlayışına sahip olmaları da o denli önemlidir. Türklerin savaşçı kişiliğiyle İslamın fetih ruhunun birleşmesinden meydana gelen Alperen kimliği yüzyıllar içinde gelişip serpilecek bir medeniyetin temel taşını oluşturur.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: