Geçmişten Bugüne Ekonomik Faaliyetler

Geçmişten Bugüne Ekonomik Faaliyetler

İlk insanlar acaba geçimlerini nasıl sağlamışlardı? Ya da bizim gibi içine yaşadıkları evleri var mıydı? Elbette evleri yoktu. Mağara ve kaya sığınaklarında yaşamış ve avcılıkla geçimlerini sağlamışlar. Günümüzde daha çok hobi olarak yapılan avcılık, Paleolitik Çağ’da yaşayan insanların hayatlarını sürdürmek ve geçimlerini sağlamak için yaptıkları en önemli faaliyetti. İnsanlar avladıkları hayvanları beslenmenin yanında onların kürk, deri, diş ve kemik gibi parçalarını da kullanmışlardı. Bu parçalar kimi zaman kıyafete kimi zaman da bir iğneye dönüşmüştü. Devrin bir özelliği de insanların küçük gruplar halinde göçebe yaşam sürmeleridir. Neolitik Çağ’a gelindiğinde, insanlar su kenarlarındaki verimli alüvyal alanlarda tarım yapmaya başlar. Artan nüfusun ihtiyacı için doğal çevreden sağlanan malzemeler ile meskenler yapılıp köyler kurulur. Günlük yaşamın bir gereksinimi olan kap kacak yapılması, seramikle uğraşan zanaatkarları ortaya çıkarır. Ayrıca ticaret de bu devirde başlar. Ancak günümüzdeki gibi para ile değil takas usulü ile yapılmaktadır. Ekonomik faaliyetler ve yaşam biçimlerindeki esas değişimin başladığı devir Neolitik Çağ olmuştur.Köylerin büyüyüp kentlere, kentlerin büyüyüp devletlere dönüştüğü çağ Kalkolitik Çağ’dır. Ayrıca bu çağda, maden işleme, tarım, el aletleri ve silahlarda gelişme olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak farklı meslekler ortaya çıkmıştır. Devletlerin kurulduğu bu çağda devletlerarası ticari ilişkiler gelişmiştir. Bunun yanı sıra geliştirilen silahlar devletlerin askeri birlikler kurmasına ve savaşların başlamasına da sebep olmuştur. İlkçağ… Sümerler tarafından yazının bulunması ile başlayan tarih çağlarının ilki. Bin yıllık bir zaman dilimini kapsayan, tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu devir. Nil havzası ve deltası ile Mezopotamya gibi önemli alüvyal araziler devrin önemli tarım bölgeleri olmuştur. Evcilleştirilen hayvanlar, tekerlekli araçlar ve sabanları çekmek için kullanılmıştır. Çin ve Hindistan’dan başlayarak Avrupa ülkelerine ulaşan İpek ve Baharat yolları ise ilkçağ’da ticaretin en önemli iki ayağı olmuştur. Bu yollara sahip olma istekleri bu çağdaki devletlerarası mücadelelerin temelini oluşturur. 15. ve 16. yüzyıllara gelindiğinde ise yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlayan ve yeni kara parçalarının keşfi ile sona ermiş olan coğrafi keşifler yapılmıştır. Bu sayede denizaşırı ülkelerle ticaret yapılmaya başlanmış ve toplumlar arası etkileşim artmıştır. Bu gelişmeler Avrupa kıtasından dünyaya yayılan Rönesans ve reform hareketlerini tetiklemiştir. Bu sayede kültür, sanat, bilim ve din alanında araştırmalar yapılmış eserler yazılmıştır. Bu döneme ait sanat eserleri arasında belki de en dikkat çekeni Leonarda da Vinci’nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosudur. Sanayi ! Ekonomik kalkınma treninin lokomotifi. 1763 yılında James Watt’ın İskoçya’da buharlı makineyi bulması ile sanayi devrimi başlar. Sanayinin başlaması ile üretim ve ulaşım araçları değişmiştir. Makinelerin tarımda kullanılmaya başlaması hem insan gücüne duyulan gereksinimi azaltmış hem de üretimi artırmıştır. Sanayi devrimi Avrupa’da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine sebep olmuş ve yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu dönemde düşük ücretlerle çalıştırılan işçi sınıfına seçme seçilme hakkı dahi verilmemiştir.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: