İndüksiyon EMK ve Akım

İndüksiyon EMK ve Akım

İndüksiyon EMK ve akım konusunda soru çözümleri yapılmıştır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:
  • Elektrik kütle gibi maddeye alt bir özeUlktlr. Tabiatta Iki türlü elektrik vardır. Bunlara pozitif ( +) ve negatif ( - ) elektrik adları verilir. Aynı cinsten elektrikll olan elsimler birbirlerini lterler ve farklJ cinsten elektrikli olanlar Ise birbirlerini çekerler. Fizik derslerJnde görüldüğü gibi her atom, bir çekirdekle bunun etrafında dönen elektronlardan teşekkül eder. Çekirdek pozitif ve elektronlar Ise negatif elektrlklldlr. En basit atom olan hidrojen atomunda bir elektron vardır. Hidrojen atomunun çeklrdeğlne proton adı verHlr. Diğer atomların çekirdeklerinde protonlardan başka nötron denilen ve üstlerinde hiç bir elektrik bulunmayan parçacıklar da vardır. Bir atom nötr halde Iken çekirdekteki proton sayısı çekirdek etrafında dönen elektronların sayısına eşit olur. Şayet atom bir veya bir kaç elektron kaybederse pozitıf olarak elektrlklenlr. Buna karşılık, dışar1dan elektron kazanan bir atom da negatif olarak elektrJklenecektlr. Aynı şeyler atomların bir araya gelmesinden meydana gelen atom grupları yani moleküller Için de cari olur. Bu glbl elektrikli atom ve molekUllere Iyon (atom lyonu, molekül iyonu) adı verilir. Bır cismln pozitif elektrikli olması bu clslmde nötr hale nazaran elektron noksanlığına ve negatif elektrikli olması da elektron fazlalığına tekabül eder. Cisimleri çeşitli yollardan elektrikiemek kablldlr. Mesela iki clsim birbirine sürtülürse bunlardan biri pozitif olarak elektrlklenlrken diğeri negatif olarak elektrlklenlr. Bir asld, tuz veya baz erlylği Içine daldırılan bir maden çubuk da elektrlklenlr. Bu olay pillerio ve akümüliitörlerln esasını teşkil eder. Bir mlknatıs elvarında hareket ettirilen bir çubukta bazı şartlar altında bir ucu pozitif ve diğerinin negatif elektrlklendlğl görlUür. Elektromagnetlk endükslyon denilen bu olay da elektrik generatörlerinln esasından ibarettir.

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.