Zamanın Taksimi(Tarihi Olayların İncelenmesinde Yararlanılan Zaman Kavramları - 1)

Zamanın Taksimi(Tarihi Olayların İncelenmesinde Yararlanılan Zaman Kavramları - 1)

Zaman; Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: gibi anlamlara gelir. Fiziki anlamda hayatımızı kuşatan boyutlardan biri olarak karşımıza çıkan zaman tarihin vazgeçilmez unsurlarından birdir. Tarihin tanımı açısından baktığımızda “geçmişte yaşananların yer ve zaman göstererek” incelenmesi tarihin zamanla ilişkisini açık bir şekilde ortaya koyar. Tarih biliminin faydalandığı en önemli bilim dallarından biri kronolojidir. Kronoloji, zaman, takvim bilimi, geçmişte meydana gelen olayların zamanının tespit edilmesi ve sıralanması hususları ile ilgilenir. Türkler tarihte 12 hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvimi, Rumi Takvim ve Miladi Takvim olmak üzere farklı takvimler kullanmışlardır. Bu takvimlerden hicri takvim ay yılı esaslı diğer takvimler ise güneş yılı esaslıdır. Günümüzde kullandığımız takvim miladi takvim olup evlerde kullandığımız takvimlerde hicri tarihlerde verilmektedir. Miladi takvim ilk kez Mısırlılarca kullanılmış daha sonra Roma döneminde geliştirilerek bugünkü hale getirilmiştir. Hz İsa’nın doğumundan sonraki 1 Ocak gününü başlangıç kabul eden Miladi takvimde 1 yıl 365 gün ve 6 saattir. Miladi takvim ülkemizde 1926’dan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Diğer adı kameri takvim olan hicri takvim ise, adından da anlaşılacağı üzere, ay yılı esaslıdır. Başlangıç olarak, Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü esas alındığından, miladi 622 yılı hicri takvimde birinci yıldır. Hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Bu sebeple ayların ve günlerin yıl içindeki yeri değişir. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra hicri takvimi kullanmıştır. Günümüzde dini günler ve bayramların tespitinde bu takvim kullanılır. Tarihçiler gün, ay ve yıl dışında çağ ve yüzyıl gibi kavramları da sıklıkla kullanırlar. Çağ: genel anlamı ile zaman dilimi, hayatın belli dönemleri olarak tanımlanabilir. Günlük hayatımızda çocukluk çağı, gençlik çağı gibi ifadelerde kullanılan kavram, tarihte ise zamana göre yapılan sınıflamalar açısından en geniş halkayı oluşturur. Terim olarak çağ kendine özgü nitelikleri olan geniş tarihi dönemler anlamına gelir. Çağlar ilkçağdan günümüze kısalarak gelmişlerdir. Tarihçiler geçmişi çağlara ayırırken toplumları etkileyen ve yaşamda belirgin değişikliklere yol açan temel olayları baz almışlardır. En çok kabul gören ve batı toplumlarınca yapılan sınıflamaya göre tarihi devirler ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ olmak üzere dört bölüme ayrılır. Bu ayrım kesin bir ayrım olmayıp toplumdan topluma kültürden kültüre değişebilir. Örnek vermek gerekirse ortaçağın başlangıcının kavimler göçü mü, Roma’nın bölünmesi mi yoksa Batı Roma’nın yıkılışımı olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Yüzyıl (asır) güneş yılına göre 100 yıllık süreye denir. Çağların zaman olarak süreleri değişken iken asırlar sabittir.
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: