İnsanlığın Hafızası Tarih, Neden Tarih? (Tarih Bilimin Konusu, Tarihçinin Kullandığı Kaynaklar ve Yöntemler - 1)

İnsanlığın Hafızası Tarih, Neden Tarih? (Tarih Bilimin Konusu, Tarihçinin Kullandığı Kaynaklar ve Yöntemler - 1)

Tarih insanların geçmişteki yaşayışlarını ele alan, kendine has araştırma yöntemleri bulunan bir bilim dalıdır. İnsan, geçmişini hatırlayan ve hatıraları olan yegâne canlı olup insanın serüveni ve insanın yapıp ettiklerini ele alan bilim dalına da tarih denir. Geçmişte yaşanan bir olayın tarihin konusu olabilmesi için insan, yer ve zaman unsurlarını barındırması gerekir. Tarih temelde hikayeci ve analizci olarak ikiye ayrılabilir. Olayları başkasından nakleden sorgulamadan ve sebep sonuç ilişkisi kurmadan ele alınan tarihe hikayeci tarih denir. Bunun ilk örneği Heredot’un yazdığı tarih (historia)dır. Sadece iyi ve faydalı olayları anlatan tarihe öğretici tarih denir. Milli birlik ve ahlaki değerleri ön plana çıkaran bu tarih yazım çeşidinin ilk örneği Thukydides’e (tukidides) aittir. Tarihi olayları tek bir sebebe dayandırmak yerine, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel yapılarını ayrıntılarıyla ele alıp sebep sonuç ilişkisi içinde ve objektif bir biçimde inceleyen tarih yazım çeşidine ise araştırmacı tarih denir. Bu tarih yazımı 19. yüzyıl ve sonrasında gelişmiştir. İnsan hem etkileyen hem de etkilenen, yani çok yönlü bir canlıdır. Geçmişte yaşanmış ve tekil olan gelişmelere olay denir. Her olay biriciktir. Ortak özellikleri olan olayların bütünleştirilmesi ile olgular oluşur. Tarihi olaylar kaynaklara dayalı olarak öğrenilirler. Geçmişi açıklayan ve geçmişi anlamamıza yardım eden her türlü malzemeye kaynak denir. Kaynaklar birincil kaynaklar ve ikincil kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Tarihi bir olayla ilgili doğrudan doğruya bilgi veren kaynaklar birincil kaynaklardır. Orhun yazıtları, padişah fermanları, arkeolojik buluntular gibi kaynaklar birincildir. Birincil kaynaklara dayalı olarak oluşturulan kaynaklara ise ikincil kaynak denir. Geçmişte yazılmış tarih kitapları, ansiklopediler vb unsurlar ikincil kaynakları oluşturur. Tarih çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğundan incelenmesinin kolaylaştırılması için zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılmaktadır. Her olay biriciktir; ama benzer olayları sınıflandırmak insanlara kolaylık sağlar. Tarih zamana göre tarih öncesi ve tarihi devirler olarak iki ana kısma ayrılır. Tarih öncesi devirler taş devri ve maden devridir. Tarihi devirler ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağdır. Mekana göre sınıflamada ise araştırılan konular bir yer (coğrafi alan) ile sınırlandırılır. Asya Tarihi, Avrupa Tarihi, Türkiye Tarihi gibi sınıflamalar mekana göre yapılan sınıflamalardır. Konulara göre Tarih tasnifine ise kültür tarihi, siyasi tarih, kadın tarihi gibi örnekler verilebilir.
qr
İNDİR: Video
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: